دانشکده هنر ومعماری

اطلاعیه

همایش زلزله وهفته پژوهش

تقارن زلزله اخیر وهفته پژوهش فرصت مناسبی ایجاد نمود تا دانشکده هنر، معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد کرمان، همایش علمی دراین موضوع برگزار نماید. این همایش مورخ ۲۹/‏۰۹/‏۹۶‬ باحضور اساتید دانشگاه و متخصصین امر و نیز مقامات شهر کرمان، برگزار گردید و در پایان بیانه همایش به شرح ذیل صادر گردید:

بیانیه همایش

کرمان امروز، کرمانی آرام و قرار از کف داده است. سرزمینی که نه تنها بستری امن برای آرامش و امنیت ساکنانش نیست که مهد دلهره، التهاب و اضطراب فرزندانش شده است. کرمان این روزها چنان بر روال پدیده ای با نام زلزله بر مدار جنبش و تکان است که تپش قلبهای مردمانش از وحشت و نگرانی، قصه ی پر غصه ی هر لحظه و هر دقیقه اش گشته. در میانه ی این امواج، جامعه ی دانشگاهی به پیشگامی دانشکده ی هنر، معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان تلاش می کند تا در راستای این مهم اقدام به برگزاری همایش علمی مدیریت یکپارچه ی زلزله، تاب آوری و اقدام محلی نموده است و کوشش می نماید تا پیش از آنکه بی تفاوتی ناشی از تکرار این مخاطره ی بزرگ، را به درستی نشان دهد. از این رو در قالب بیانیه ی همایش علمی مدیریت یکپارچه ی زلزله، تاب آوری و اقدام محلی اعلام می دارد:

۱- نباید اجازه دهیم تکرار تکان ها و تکانه ها، مخاطره ی عظیمی چون زلزله را به حدیث مکرر روزهایمان بدل کند و آگاه باشیم که این تکرار، لزوم آمادگی لحظه ای فرد فرد مردمان را تذکر می دهد.جامعه دانشگاهی برای ارایه ی این آموزش، آمادگی دارد.

۲- همچون همیشه اقدام های پیشگیرانه را بسیار عقلانی تر تلقی میکند و برای انجام آن دست اقدامات پیشگیرانه ای که در زمره مقاومت ساخت و ساز های درست و مسئولانه شهری است، آمادگی جامعه دانشگاهی برای همراهی با استانداری، شهرداری، راه و شهر سازی و تمامی نهادهای مسئول اعلام میدارد.

۳- تاب آوری شهری متکی بر اصول علمی و تخصصی شهرسازی را توام با مشارکت مردمی و در قالب شعار جهانی شهر من آماده میشود، یگانه راه آمادگی در برابر امر طبیعی بحران میشناسد.و خود را آماده ارایه ی راهکارهای عمل و اجرایی به نهاد های مسئول معرفی میکند.

۴- استحکامات سازه ای را تنها راه مقاوم سازی و آمادگی بناها و ساخت و سازهای شهری نمی شناسند و همراهی طراحی های درست و دقیق معماری و شهرسازی را ضرورتی غیر قابل انکار می شناسدو برای ارایه ی این دسته از طراحی ها اعلام حضور و همراهی مینماید.

۵- بیشتر و پیشتر از هر اقدام دیگری توجه به لزوم همگامی اقدامات نرم افزاری همچون آموزش، اصلاحات اجتماعی و فرهنگی با اقدامات سخت افزاری در قالب مداخلات کالبدی و در سطحی محلی و با توجه به شرایط بومی را ضروری و لازم می شناسد و اطمینان می دهد که تفکیک اقدامات صرف کالبدی همچون همیشه محکوم به شکست است و مطمئن است که سایر بخش های دانشگاه نیز آماده ی این همگامی و همراهی اند.

۶- در پایان، شایسته می داند که ساختمان دانشکده ی هنر، معماری و شهرسازی به عنوان سمبل و نهاد ساخت و ساز صحیح ایفای نقش نماید و آنچه در شرایط امروز به عنوان بنای در اختیار این مجموعه قرار دارد را به هیچ وجه سزاوار استادان و دانشجویان این دانشکده نمی شناسد و با مخاطب قرار دادن مدیران و هیات رئیسه ی فعلیدانشگاه انتظار دارد که هر چه سریعتر اقدامی عاجل رادر دستور کار قرار دهند.در پایان برای ما در زمین قرار و برای قلبهای مردم آرامش آرزو می کند.