دانشکده هنر ومعماری

دانشکده معماری

۱۷ اسفند ۱۳۹۵ ۴

تصاویر خارجی دانشکده

دانشکده معماری
نقاشی برجسته دیوار دانشکده
کتابخانه دانشکده معماری
کتابخانه دانشکده معماری