دانشکده هنر ومعماری

اعضای هیات علمی گروه مهندسی معماری

  دکتر آژنگ بقایی

 

دکتر امینه انجم شعاع

 

دکتر فاطمه خزایی - رزومه

 

دکتر مهدیه معینی

 

  دکتر وحیده رحیمی مهر - رزومه

 

  دکتر مرجان ارباب زاده

 

مهندس معصومه ایرانمنش

 

  مهندس سیدمحمدعلی توحیدی - رزومه

 

مهندس عماد رضایی راد

 

دکتر مجید رفعتی

 

مهندس ناهید سلیمانی

 

    دکترمحمدعلی سیستانی - رزومه

 

دکتر ارشیا صاحبی

 

مهندس اعظم طالبی

 

دکتر علی مرجوعی

 

مهندس مرجان مظهری

 

دکتر رضا یکتاپور

 

دکتر مرضیه کاظم زاده