دانشکده هنر ومعماری

ریاست دانشکده

نام:کوروش

نام خانوادگی : افضلی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: شهرسازی

تلفن: 31321865

دریافت رزومه