دانشکده هنر ومعماری

مسئول دفتر دانشکده

نام: مرضیه

نام خانوادگی: رهجو

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مردم شناسی