دانشکده هنر ومعماری

سالن آمفی تئاتر

آمفی تئاتر دانشکده هنر، معماری و شهرسازی

ظرفیت: 118 نفر