دانشکده هنر ومعماری

آموزش دانشکده

نام و نام خانوادگی: محمد جوکار

سمت: کارشناس آموزشی

رشته های معماری پیوسته و ناپیوسته

تلفن: 31321853

 

 

نام و نام خانوادگی: رضا شمسی پور

سمت: کارشناس مسئول آموزش دانشکده

رشته های کارشناسی ارشد و دکتری معماری و شهرسازی

تلفن:31321853

 

 

 

نام و نام خانوادگی: علی گنجوزاده

سمت: کارشناس آموزش

رشته های گرافیک، تصویربرداری و کارشناسی شهرسازی

تلفن: 31321853