دانشکده هنر ومعماری

امور پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: مریم ناظمی

سمت: کارشناس امور آموزشی و پژوهشی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد